24 ต.ค. 61 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดงฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (เสาธง, ฐานศาลพระภูมิ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                    (e-bidding) ณ หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทำการก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 19.50 เมตร ยาว 32.50 เมตร, ฐานเสาธง ขนาด 4.00 x 4.00 เมตร และฐานศาลพระภูมิ ขนาด 4.50 x 4.90 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 005/2559 และแบบมาตรฐานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ 007/2560 ระยะเวลาดำเนินการโครงการ จำนวน  180 วัน  รายละเอียดตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 2/2561 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 กับ                 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงกุลการโยธา  มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 110/21 ซอยบางแก้ว ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดย  นางสาวณัฐยา ภักดีประดิษฐ์  ผู้รับมอบอำนาจ / ผู้รับจ้าง  วงเงินก่อสร้าง  5,480,000  บาท  (ห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยกำหนดส่งมอบงาน จำนวน 2 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,753,600 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) และงวดสุดท้ายภายในวันที่ 8 กันยายน 2561 เป็นจำนวนเงิน 3,726,400 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น

                   บัดนี้  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงกุลการโยธา ผู้รับจ้าง ได้ทำหนังสือแจ้งการดำเนินการโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงฯ  งวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  22 ตุลาคม 2561  โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง จะทำการตรวจรับงานพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวพร้อมกัน  ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น.  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามวัน เวลา ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

Attachments:
Download this file (Scan0011.jpg)Scan0011.jpg[ ]377 Kb
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง